Giấy đề nghị về việc sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án khoa học công nghệ