GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Từ 1976 – 1995, là Tổ Văn Thể Mỹ gồm các môn như: Thể dục – Nhạc – Họa – Thủ công – Tâm lý giáo dục.

Từ 1995 – 2000, Trường THSP xác nhập Trường CĐSP. Môn thể dục sinh hoạt ở tổ nghiệp vụ gồm các môn: Thể dục  - Quốc phòng – Công tác Đội – Tâm lý giáo dục – Nhạc – Họa – Thủ công.

Năm 1999, Trường CĐSP nâng thành Trường Đại học An Giang. Môn thể dục và quốc phòng tách tổ nghiệp vụ thành tổ nghiệp vụ là: Thể dục – Quốc phòng do thầy Trần Kỳ Nam (thể dục) làm tổ trưởng và thầy Trần Văn Dương (quốc phòng) làm tổ phó.

Năm 2001, Bộ môn TD – QP tách thành 2 bộ môn hoạt động độc lập.

Năm 2003, Do có sự thay đổi ở Bộ môn GDQP nên 2 bộ môn phải nhập lại thành 1 bộ môn là BM.GDTC – QP.

Đến năm 2005, Được sự chấp nhận của cấp trên nên BM.GDTC – QP tách thành 2 bộ môn hoạt động độc lập đến ngày nay.

 

Tập thể giảng viên Bộ môn GDTC năm 2015
Tập thể giảng viên Bộ môn Giaos dục Thể chất