NHÂN SỰ


Trưởng Bộ môn
ThS. Hồ Văn Tú
Phụ trách chung, thi đua, giảng dạy.
0917 808 180
hvtu@agu.edu.vn


Phó trưởng Bộ môn
ThS. Đinh Thị Kim Loan
Phụ trách chương trình hệ không chuyên, thi đua, cơ sở vật chất, giảng dạy, NCKH.
0382 799 777
dtkloan@agu.edu.vnGiảng viên
TS. Hàng Quang Thái
Phụ trách giảng dạy, NCKH.
0903 009 599
hqthai@agu.edu.vn


Giảng viên
NCS.ThS. Đào Chánh Thức
Phụ trách giảng dạy, NCKH.
0985 627 686
dcthuc@agu.edu.vn; thuchus@gmail.com


Giảng viên
NCS.ThS. Phạm Văn Hận
Phụ trách giảng dạy, NCKH.
0918 175 005
pvhan@agu.edu.vnGiảng viên chính
ThS. Văng Công Danh
Phụ trách giảng dạy, NCKH.
0918 145 745
vcdanh@agu.edu.vn


Giảng viên
ThS. Nguyễn Trần Phương Thảo
Phụ trách giảng dạy, NCKH.
0915 997 866
ntpthao@agu.edu.vn


Giảng viên
ThS. Trần Thị Thảo Trang
Phụ trách giảng dạy, NCKH.
0913 179 180
ttthaotrang@agu.edu.vnGiảng viên
ThS. Chau Khon
Phụ trách giảng dạy, NCKH.
01226 543 502
ckhon@agu.edu.vn


Giảng viên
ThS. Nguyễn Thanh Tú
Phụ trách giảng dạy, NCKH.
0907 480 680
nttu@agu.edu.vn


Giảng viên
ThS. Trần Kỳ Quốc Tuấn
Phụ trách giảng dạy, NCKH.
0987 090 583
tkqtuan@agu.edu.vnChuyên viên
Nguyễn Thi Lan Phương
Phụ trách văn thư bộ môn.
0855 414 010
ntlanphuong@agu.edu.vn